Author Topic: Medisch Tuchtrecht en handelen medisch adviseur  (Read 5713 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Medisch Tuchtrecht en handelen medisch adviseur
« on: 31 January 2007, 11:22:26 »
De Voorzitter van de Tweede Kamerder Staten-GeneraalPostbus 200182500 EA  DEN HAAG

MEVA-K-U-2736064      
Onderwerp   Bijlage(n)   Uw brief
Kamervragen   1   08 november 2006
      
 

Hierbij zend ik u, mede namens de minister van Justitie, de antwoorden op de vragen van de Kamerleden Kant en De Wit (beiden SP) over de tuchtrechtelijke aanspreekbaarheid van medische adviseurs (2060702520).
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,H. Hoogervorst

 
Antwoorden op kamervragen van de Kamerleden Kant en De Wit over de tuchtrechtelijke aanspreekbaarheid van medische adviseur.
(20102060702520)


1.
Hebt u kennisgenomen van de uitspraak van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg d.d. 11 mei 2005, waarin wordt geoordeeld dat klaagster niet-ontvankelijk was in haar klacht, aangezien haar klacht een handeling van een geneeskundig adviseur van een verzekeringsmaatschappij betrof, waarover volgens het Tuchtcollege niet op grond van de Wet BIG (Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) kan worden geklaagd?

1.
Ja.

2.
Moet uit deze uitspraak worden afgeleid dat artsen, die als geneeskundig adviseur van een verzekeringsmaatschappij hun medisch oordeel geven over het medisch handelen van een civielrechtelijk aansprakelijk gestelde arts en niet een beoordeling geven van de gezondheidstoestand van een patiënt, in het geheel niet tuchtrechtelijk kunnen worden aangesproken? Op welke wijze vindt er controle of toezicht op het medisch oordeel van artsen plaats die optreden als geneeskundig adviseur?

2.
Ja. Het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg heeft in haar uitspraak  het oordeel van het regionaal tuchtcollege bevestigd dat artsen die als geneeskundig adviseur van een verzekeringsmaatschappij hun medisch oordeel geven over het medisch handelen van een civielrechtelijk aansprakelijk gestelde arts niet tuchtrechtelijk kunnen worden aangesproken, omdat de geneeskundig adviseur niet was getreden in de beoordeling van de gezondheidstoestand van de patiënt.
Artsen die in een civielrechtelijke, strafrechtelijke of tuchtrechtelijke procedure optreden als geneeskundig adviseur en als zodanig uitspraken over een patiënt doen kunnen echter wel tuchtrechtelijk beoordeeld worden, indien zij in hun optreden als geneeskundig adviseur handelingen verrichten in het kader van het beoordelen van de gezondheidstoestand van een persoon. Dat optreden van een geneeskundig adviseur moet worden beschouwd als handeling op het gebied van de individuele gezondheidszorg in de zin van artikel 1 van de wet BIG .
Naast deze mogelijkheid van tuchtrechtelijke beoordeling kunnen klachten over het medisch oordeel van geneeskundig adviseurs worden ingediend bij het interne klachtenbureau of de directie van de verzekeraar. Lost dit het probleem niet op, dan kan een klacht worden ingediend bij de Stichting Klachteninstituut verzekeringen . Bij deze Stichting is de Ombudsman Verzekeringen en de Raad van Toezicht verzekeringen ondergebracht. De Ombudsman kan tussen de klager en de verzekeraar bemiddelen. Klachten met tuchtrechtelijke aspecten (niet vallende onder het bereik van het tuchtrecht voor de Gezondheidszorg) kunnen aan de Raad van Toezicht Verzekeringen worden voorgelegd, die een uitspraak kan doen (in de vorm van alternatieve geschillenbeslechting). Daarnaast kan de klager altijd terecht bij de rechter, indien voorgaande wegen niet tot een afdoende oplossing hebben geleid.  

3.
Is het waar dat ook artsen in andere functies dan die van geneeskundig adviseur, die geen direct patiëntgebonden activiteiten verrichten, buiten het tuchtrecht vallen? Op welke wijze vindt er controle of toezicht plaats op het medisch oordeel van deze artsen?

3.
Ja, het Centraal Tuchtcollege oordeelt dat ook andere artsen die geen direct patiëntgebonden activiteiten verrichten, buiten het bereik van het tuchtrecht vallen. Zo heeft het Centraal Tuchtcollege geoordeeld dat de taken van de directeur-arts op het gebied van organisatie en management noch onder de omschrijving van handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg vallen, noch onder de werkingssfeer van de tweede tuchtnorm van artikel 47 van de Wet BIG en daarmee buiten de reikwijdte van het tuchtrecht vallen .
Controle of toezicht op artsen in andere functies dan die van geneeskundig adviseur vindt plaats door het indienen van een klacht bij de klachtencommissie van de instelling waar zij werkzaam zijn.

4.
Acht u het wenselijk, mede gezien de belangrijke en invloedrijke positie die geneeskundige adviseurs in het Nederlandse gezondheidszorgstelstel innemen, dat zij en andere artsen die geen direct patiëntgebonden activiteiten verrichten, wel tuchtrechtelijk aansprakelijk zijn inzake het medische oordeel dat zij geven? Zo ja, bent u bereid te overwegen de Wet BIG zo aan te passen dat ook deze artsen onder het tuchtrecht vallen? Zo neen, waarom niet?

4.
Nee. Zolang geneeskundig adviseurs en andere artsen geen handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg verrichten, is er geen noodzaak hen onder het bereik van het tuchtrecht te brengen. Zodra zij handelingen gaan verrichten rechtstreeks betrekking hebbend op een persoon, zoals het beoordelen van de gezondheidstoestand van een persoon, vallen zij wel onder het bereik van het tuchtrecht.
Op dit moment worden de aanbevelingen die zijn gedaan naar aanleiding van de evaluatie van de Wet BIG  verwerkt. Daar kan dit punt nog aan de orde komen.