Author Topic: VVAA, letselschaderegeling, medische fouten arts  (Read 5212 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
VVAA, letselschaderegeling, medische fouten arts
« on: 16 January 2007, 15:49:25 »
VVAA Schadeverzekering nv
Postbus 8153
3503 RD Utrecht                                                                                                                                              
T.a.v. De heer H.P. Henschen,
Manager SchadeDen Haag,       16 januari 2007         
Ons kenmerk: JBMA 040925/963PS-
Uw kenmerk:  STO-2006-300454
               
         

Geachte heer Henschen,

Ik ontving uw brief van 12 januari 2007. Uw zeer korte reactie geeft kennelijk de behandeltijd weer naar aanleiding van mijn uitgebreide brief aan u.

Ik vind het volstrekt niet interessant of er sprake is van een zogeheten “toernooimodel” dan wel een “harmoniemodel”. Waar ik reeds 30 jaar voorstander van ben is dat er een correcte schaderegeling plaats heeft en dat het slachtoffer met respect wordt behandeld.

Dat betekent in elk geval niet dat er medische uiteenzettingen worden weergegeven - mondeling dan wel schriftelijk - door een niet-medisch academisch opgeleide dossierbehandelaar! Aantoonbaar is dat uw dossierbehandelaars op een creatieve wijze omgaan met medische gegevens.

Voorts hoort bij een correcte schaderegeling dat u de (redelijke) declaraties van de belangenbehartiger zo nodig ten titel van voorschot betaalbaar stelt (u mag altijd later verrekenen of terugvorderen op grond van onverschuldigde betaling) zodat niet het moment zich gaat voordoen dat de belangenbehartiger zijn bemoeienissen staakt omdat zijn declaraties niet betaalbaar worden gesteld. Daar is overigens recente rechtspraak over die ik u bekend veronderstel.

Voorts wens ik bij een correcte schaderegeling op te merken dat zeker daar waar een cliënte het slachtoffer is geworden van het optreden of nalaten van een arts in wier zij vertrouwen stelde, juist een medisch adviseur van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar in alle opzichten zich zeer zorgvuldig (en zeker ook niet via een secretaris/ dossierbehandelaar) dient uit te laten en in dit verband is diens brief van 30 november 2006, bladzijde 1 laatste alinea een voorbeeld hoe het dus niet moet.

Uw medisch adviseur suggereert het een en ander zonder een medische onderbouwing en dit in de openbaarheid brengen in een zaak waar nota bene zeer grove fouten door een arts zijn gemaakt is ipso facto een grove schending van de beroepscode voor geneeskundig adviseurs.

De door mij aangekondigde acties die het civiele recht en/of het Tuchtrecht zulks mogelijk maakt, worden zeer binnenkort in werking gesteld tenzij openstaande declaraties worden betaald, uw medisch adviseur zijn schriftelijke excuses aan cliënte maakt en tot slot zijn uitvoerige genuanceerde visie op schrift zet.

U beschikt inmiddels over de zeer uitvoerige en duidelijke rapportage van mijn medisch adviseur de heer mr. E.H.B. van Strien arts/rga. Moge dit een voorbeeld zijn.

Ik blijf overigens vermelden dat het zeer opvallend is dat uw maatschappij altijd spreekt over “mijn medisch adviseur” edoch daarbij niet de naam noemt. Ook in uw brief van 12 januari 2007 blijft het gissen naar de naam van uw medisch adviseur. Zonder tegenbericht binnen 24 uur per fax ga ik ervan uit dat het hier uw medisch adviseur dr. Cremers betreft, die zich warm mag gaan lopen voor het Medisch Tuchtcollege.

Ik geef u tot slot nog in overweging daar waar u spreekt over het “toernooimodel” eens na te gaan in de belangenbehartigerbranche welke mening men heeft over de letselschadebureaus die u inschakelt en hun wijze van optreden.

Ik herhaal dat ik uw maatschappij zeer voortvarend heb “bediend” met een uitvoerig Intake rapport Letsel voorzien van talrijke producties, een onderbouwde schadestaat, een volledig medisch dossier en heb aansluitend een medische expertise voorgesteld. U hebt zelf gelet op de daarop volgende antwoorden en handelwijzen van uw medewerkers en uw medisch adviseur het “toernooimodel” in werking gezet.Hoogachtend,


J. de Bruin,
Directeur Letselschadebureau Haaglanden BV.

Bericht gewijzigd door: jan, op: 2007/04/01 15:42