Author Topic: Medische fouten door doktoren  (Read 4780 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Guest
Medische fouten door doktoren
« on: 7 June 2006, 21:50:54 »
Indien een slachtoffer van letselschade meent dat de doktor een fout heeft gemaakt bij een medische behandeling (onjuiste diagnose, verkeerd uitgevoerde operatie, nalaten verantwoord ingrijpen) staan een aantal opties open.

De eerste optie is dat de directie van het betreffende ziekenhuis waar de dokter werkzaam is aansprakelijk wordt gesteld.

Van belang is daarbij dat op basis van het patientenrecht wordt verzocht om het poliklinisch dossier, het operatiedossier en het verpleegkundig dossier.

Daarna dient een medisch adviseur deze gegevens te beoordelen en een schriftelijk rapport uit te brengen of en zo er sprake is van aansprakelijkheid aan de zijde van de behandelend dokter.

Doorgaans is de betreffende dokter tegen aansprakelijkheid verzekerd en zal de kwestie doorsturen naar de Verzekeringsmaatschappij.

Daarna kan een discussie ontstaan tussen de medisch adviseur van het slachtoffer en de medisch adviseur van de beroepsaansprakelijkheidverzekering.

Veelal wordt dan gekozen voor een grondig onderzoek door een onafhankelijk specialist die de beschikking krijgt over alle relevante dossierstukken en ook het slachtoffer oproept voor nader onderzoek. Eventueel laat de onafhankelijk keurend specialist zelf nog een aantal onderzoeken extern afnemen (rontgenfoto\'s, mri, ct scan etc.)

Alhoewel de uitkomst niet bindend is houden partijen zich meestal aan de uitkomst van dit onafhankelijk onderzoek.

Let daarbij wel op dat het slachtoffer op voorhand kenbaar maakt dat hij gebruik maakt van zijn correctierecht (het rapport bevat onjuistheden of tekortkomingen) of een blokkeringsrecht (het rapport mag niet worden gepubliceerd).

Deze gehele gang van zaken wordt ook wel de civielrechtelijke wijze genoemd.

Een andere optie is een gang naar het Medisch Tuchtcollege waarbij een klacht wordt ingediend over de betreffende dokter.
Dit college bestaat uit doktoren en juristen die de \"zaak\" onderzoeken en een uitspraak doen. Deze luidt dat de klacht gegrond of ongegrond is en in het eerste geval volgt een waarschuwing of berisping of een (tijdelijk) verbod tot uitoefening van het beroep door de betreffende dokter.

Deze gehele gang van zaken wordt ook wel de strafrechtelijke wijze genoemd.

Verwezen wordt nog naar de website:
www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl waar vele uitspraken zijn terug te vinden van dit medisch/juridisch college.

Het Medisch Tuchtcollege laat geen onafhankellijk onderzoek doen door een andere specialist en beoordeeld aan de hand van de aangeleverde stukken de klacht.

de vraag is welke rechtsgang de beste methode voor het slachtoffer van letselschade is.

Het civiele recht kent een ruimere toerekening van aansprakelijkheid dan de strafrechtelijke kant.

wordt in een zaak door het Medisch Tuchtcollege een klacht gegrond verklaard, dan dient dit als rechtsfeit te worden meegenomen in de civielrechtelijke kant. Dat maakt de civielrechtelijke kant sterker ofwel dient mede tot vaststelling van de aansprakelijkheid van de dokter.

Anderzijds, als de klacht door het Medisch Tuchtcollege ongegrond wordt verklaard maakt dat de zaak in civielrechtelijke zin niet sterker!

Overigens niet elke gegronde klacht door het Medisch Tuchtcollege lijdt tot aansprakelijkheid in civiele zin van de betreffende dokter.

Als bijvoorbeeld de dokter \"vergeet\" de patient te informeren dat hij, zoals blijkt uit de operatie, ongeneeslijk ziek is, kan het (vroegtijdig) overlijden niet aan het niet informeren worden toegerekend.

Juridisch anders gesteld: er is geen oorzakelijk verband tussen de fout van de dokter (niet goed informeren) en de schade van de patient (het vroegtijdig overlijden).

Het verdient aanbeveling om te kiezen voor de civielrechtelijke weg en het ziekenhuis en de dokter aansprakelijk te stellen en zelf een onderzoek met behulp van een medisch adviseur in te stellen en de discussie aan te gaan met de medisch adviseur van de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar. Dit geeft meer waarborgen en bovendien kan het slachtoffer van letselschade binnen de grenzen van de wet invloed uitoefenen op het aansprakelijkheidsonderzoek.

Als laatste optie geldt dat zowel de civiele weg als de strafrechtelijke weg wordt bewandeld. Dat wordt echter afgeraden omdat het gevaar bestaat dat beide onderzoeken elkaar beinvloeden of zelfs vertragen.

Vragen? Op dit forum of op deze website hebt u mogelijkheden om met ons in contact te komen.


Johannes de Bruin
Direkteur Letselschadebureau Haaglanden BV