Author Topic: Het gaat (te) vaak mis bij de huisarts  (Read 160 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
Het gaat (te) vaak mis bij de huisarts
« on: 14 May 2024, 11:25:41 »
Het opbouwen van een medisch dossier vereist een kritische blik wat de medische behandelaars rapporteren zonder dat een pati?nt daarvan in kennis wordt gesteld en achteraf onjuistheden mag gaan corrigeren.

Nu medisch adviseurs en rechters zich vanachter hun bureau met laptop bijna uitsluitend baseren op de schriftelijke rapportage van een medische behandelaar zou er een protocol moeten komen dat elk geschreven rapport ook rechtstreeks aan de pati?nt wordt opgestuurd en correcties aandraagt. Tenslotte heeft de pati?nt een bij wet verkregen recht om inzage + correctie te hebben in zijn medisch dossier.

Zie onderstaand een brief van ClaimZorg d.d. 14 mei 2024 aan een huisarts.

Geachte huisarts,

Ter zake een verkeersongeval 23-10-2022 treed ik op als raadsman voor opgemelde cli?nt inzake een schadevergoedingsactie op de aansprakelijke partij.

U stuurde aan de medisch adviseur van ClaimZorg recent de pati?ntenkaart tot   01 april 2024 in. Na overleg met cli?nte bericht ik u als volgt.

In de pati?ntenkaart bij bezoek op 8 september 2023 geeft u aan dat pati?nte weer nekklachten had.  Deze passage is niet in overeenstemming met wat cli?nte u heeft medegedeeld namelijk dat zij nog steeds nekklachten had en u om advies verzocht.

Uit uw passage zal een medisch adviseur van een Verzekeraar maar ook onze medisch adviseurs opmerken dat de nekklachten na het bewuste verkeers ongeval dus waren verdwenen en vragen gaan stellen over een nieuw ongevalstrauma dat er niet is.

Deze gewraakte passage schaadt dan ook de letselschadezaak van cli?nte die onafgebroken sinds onderhavig ongeval wel degelijk whiplash gerelateerde klachten en daaraan verbonden beperkingen houdt in het ADL-patroon.

U wordt dus verzocht de pati?ntenkaart te corrigeren en dat verzoek komt tot stand na telefonisch en e-mail contact met cli?nte. Een alternatief is dat cli?nte opnieuw een afspraak maakt met uw Praktijk en aandringt op correctie.

Op 18 november 2022 geeft u cli?nte een verwijsbrief voor een orthopedisch consult in het Bronovo ziekenhuis mee en voorts een verwijzing voor een r?ntgenonderzoek dat volgens cli?nte plaats had op 24 november 2022.

Hierover is helemaal niets te vinden in uw pati?ntenkaart!

U stuurde een pittige nota in ? die met enige tegenzin werd betaald - voor een uitdraai van de pati?ntenkaart + kort rapportje van de fysiotherapeut. Waarom zat daar het rapport van de radioloog die de r?ntgenopname liet maken niet bij?

Het klachtenbeeld van cli?nte vanaf ongevalsdatum bestaande uit hoofdpijn, nekpijn, schouderpijn concentratieverlies, vergeetachtigheid, de alledaagse dingen niet meer kunnen overzien et cetera past bij een whiplashletsel. Deze klachten passen niet bij de bekende schouderafwijking van cli?nte waarvoor voorheen fysiobehandelingen.

Het is mij niet duidelijk waarom u cli?nte in november 2022 doorverwijst naar een orthopeed in plaats van naar een neuroloog. Orthopeden moeten zoals bekend niets hebben met whiplash gerelateerde aandoeningen.

Dezerzijds is cli?nte door mij geadviseerd nog eens een fysiotherapie traject in te gaan nu de vorige behandelaars het wel erg snel lieten afweten. Mochten de klachten persisteren na fysiobehandelingen dan zal cli?nte met u een consult bij een revalidatiearts bespreken of een Intake bij Basalt.
Deze jonge cli?nte die voornemens is op niet al te lange termijn terug te keren naar de arbeidsmarkt acht zich thans niet in staat tot loonvormende arbeid.

Mag ik beleefd verzoeken persoonlijk aan deze brief uw aandacht te besteden en niet af te laten handelen door een dokters assistente. In dat traject gaat het vaak mis.

Uw gecorrigeerde pati?ntenkaart + brief Radioloog kunt u zenden aan ClaimZorg Letselschade, t.a.v. de Medisch Adviseur, Schokkerweg 11, 2583 BH Den Haag.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin

ClaimZorg Letselschade

debruin@claimzorg.nl