Author Topic: slecht werkgeverschap Politie ogv artikel 7:611 BW  (Read 241 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
slecht werkgeverschap Politie ogv artikel 7:611 BW
« on: 17 April 2024, 14:08:40 »
Geachte cliente,

Ik reageer op uw onderstaande e-mail van hedenochtend.

Op 15 april 2024 verstuurde ik een e-mail met u in cc aan:  Team Beroepsrisico - Aansprakelijkheid <team-beroepsrisicoaansprakelijkheid@politie.nl  en op dit adres wordt uw letselschadezaak behandeld.

Ik lees nu dat deze e-mail ook terecht kwam bij  HRM - Team Veilig en Gezond Werken PD - PTSS <ptss.veilig-en-gezond-pd.hrm@politie.nl>

Zoals door mij eerder bij u werd aangegeven heb ik in beginsel in uw letselschadezaak niets van doen met het HRM Loket van de Politie en ik ben not amused dat mijn zakelijke e-mails aan dit Loket worden doorgestuurd.

Mevrouw (..) van het HRM Loket Politie komt tussendoor nog even ongevraagd met de opmerking dat mijn kosten niet worden vergoed. Dat behoort voor deze personeelsmevrouw niet tot haar competentie (!) en voorts verwijs ik naar het e-mail bericht van 19 december 2023 van team-beroepsrisico-aansprakelijkheid@politie.nl waarin w?l (!) een kostenvergoeding voor mijn werkzaamheden wordt aangekondigd en bij dit loket (!) wens ik dan ook met u te verblijven en niet te verzanden in een ambtelijk moeras van een onoverzichtelijke hoeveelheid aan loketten van de Politie en waar gelijk alle Ministeries in Nederland niemand het totaal overzicht heeft en niemand de gehele verantwoordelijkheid draagt.

Ik zie voorts dat mevrouw (..) van het HRM loket informeert naar uw gezondheidstoestand/medische klachten en dat mag zij absoluut niet! Hiermede schendt zij immers de bepalingen van de AVG!

Zie in dit verband:

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/themas/werk-en-uitkering/zieke-werknemers/regels-voor-werkgevers-bij-zieke-werknemers

Het HRM loket van mevrouw (..) had medio 2023 (vanaf mei) gezien uw voortdurende arbeidsongeschiktheid ter zake het bedrijfsongeval van 18 november 2021 u moeten melden bij het UWV voor aanvraag van een WIA-keuring en zo ik van u begreep heeft dat niet plaatsgevonden en eerst eind november 2023 is het HRM loket van mevrouw (..) geopend en daartoe (dus veel te laat) overgegaan en tot op heden hoort u helemaal niets van het UWV en rijst de vraag hoe (in)actief het HRM loket sindsdien optreedt jegens het UWV.

De Politie als werkgever heeft gedurende uw aanhoudende arbeidsongeschikt-heid verplichtingen die zijn vastgelegd in de Wet Poortwachter. Onder anderen actieve (!) re-integratie in het 1e jaar middels een passende baan binnen de Politie Organisatie en voor het 2e jaar van de arbeidsongeschiktheid re-integratie buiten (!) de Politie waarbij een extern gespecialiseerd Bedrijf op kosten van de Politie met u op zoek gaat naar een passende baan bij andere werkgevers en ook nog eens nagaat of de Politie voor u een andere arbeidsplaats heeft. Hoe groter de Organisatie hoe meer kansen voor een passende/aangepaste arbeidsplek.

Zie:

https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/wet-verbetering-poortwachter

Zie:

https://www.google.com/search?q=wet+poortwachter&rlz=1C1GGRV_enNL751NL752&oq=wet+Po&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqCggAEAAYsQMYgAQyCggAEAAYsQMYgAQyBggBEEUYOTIHCAIQABiABDIHCAMQABiABDIHCAQQABiABDIGCAUQRRhBMgYIBhBFGDwyBggHEEUYQagCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8

Uw werkgever bij monde van het HRM loket van mevrouw (..) heeft niet voldaan aan de wettelijke re-integratie verplichtingen ingevolge de wet Poortwachter en daarmee staat  rechtens aansprakelijkheid van de werkgever op grond van artikel 7: 611 BW (slecht werkgeverschap) vast. Volgende week bereid ik een afzonderlijke concept aansprakelijkstelling aan de hoofdcommissaris van de Politie Den Haag voor waar aan voorafgaand eerst nog overleg met u. Ter informatie: daarmede komen alle kosten van rechtsbijstand ingevolge artikel     6: 96 BW lid 2 onder b+c voor rekening van de werkgever!

Ik stelde al vast dat de Arbodienst van de Politie zeer inactief optrad en onder anderen geen medische informatie heeft opgevraagd bij de u behandelend sector en gezien het gewicht van de specialisten waar u onder behandeling staat of heeft gestaan en de aard van uw letsel geldt de facto ook hier weer dat er sprake is van slecht werkgeverschap!

Het niet voldoen aan wettelijke re-integratie verplichtingen zoals voornoemd zal ook financi?le consequenties voor de Politie hebben wanneer uw zaak door een UWV-arbeidsdeskundige wordt beoordeeld in die zin dat de Politie door het UWV zeer wel mogelijk wordt aangesproken voor uw WIA-uitkeringen die zij moet betalen. Mogelijk vordert het UWV een bedrag ineens, door de contante waarde van de te betalen WIA-uitkeringen te berekenen. Deze contante waarde kan gezien worden als een afkoopsom; voor het berekenen van dit bedrag ineens geldt een formule die is opgenomen in Staatscourant 137 van 19 juli 2000.

Als dit zo geschiedde is hier sprake van een substanti?le verspilling van belastinggelden door het inactieve optreden van de Politie (maar dat valt buiten mijn verdere gezichtsveld en taak als raadsman).

Zo wie zo nu het HRM Loket uw zaak veel te laat bij het UWV heeft gemeld zal zij in elk geval ook het 3e jaar vanaf 18 november 2023 uw loon volledig moeten doorbetalen.

Hoe verder?

De procedure die moet worden gevolgd en u aan het HRM Loket aanstaande maandag kunt melden luidt als volgt:

1.  wacht op een oproep van het UWV voor een WIA keuring die al lang had moeten plaats hebben ware niet dat de Politie uw zaak liet lopen tot medio november 2023.

2. U krijgt dan een gesprek met allereerst een UWV-verzekeringsarts; belt u mij dan stuur ik u het beschikbare medisch dossier dat ik inmiddels heb
 
3. U krijgt daarna een gesprek met een UWV-arbeidsdeskundige die beziet of er voor u passend werk op de arbeidsmarkt is en afhankelijk van zijn inzichten tot een inschaling van uw arbeidsongeschiktheid komt uitgedrukt in procenten

Meldt u mij s.v.p. wanneer u een oproep krijgt van een UWV-arbeidsdeskundige, ik wil deze persoon ter zake nader informeren. Diens rapport zal mogelijk mijn aansprakelijkstelling ex artikel 7: 611 BW ondersteunen.

Tot slot.

Ik heb geen enkele behoefte om te worden benaderd in welke vorm dan ook door het HRM loket van de Politie. Voorts sta ik er op dat eerst toestemming aan u wordt gevraagd voordat mijn vertrouwelijke berichten/e-mail aan de betreffende Schadeafdeling in de Politie Organisatie worden rondgestuurd. Niettemin kijk ik wel met u mee of dit HRM Loket zich in het verdere verloop aan de regels houdt en op welke wijze zij (in)actief optreedt. Om die reden neem ik bij wijze van uitzondering dit keer genoemd loket in dit bericht ook mee.

Met vriendelijke groet,

Jan (Johannes) de Bruin
ClaimZorg Letselschade