Author Topic: HuisartsenPost Leyendak maakt er een potje van.  (Read 4495 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 480
HuisartsenPost Leyendak maakt er een potje van.
« on: 14 July 2014, 15:55:39 »
Klacht over huisarts
Landelijke Huisartsen Vereniging
Mercatorlaan 1200,
3528 BL Utrecht

Den Haag, 14 juli 2014
Ons kenmerk: JBRB 20140607/1663PS

Geachte dames en heren,

Ter zake een verkeersongeval 7 juni 2014 treed ik op als raadsman van bovengenoemde cliënt. Voor de letselschade wordt verhaal gepleegd op de aansprakelijke verzekeraar.

Cliënt liep het volgende letsel op: Hersen-, nek-, schouder-, rugletsel en bezocht op zondag 08 juni 2014 de dienstdoende weekendarts, te weten Huisartsenpost Leyendak te Den Haag.

Ter vaststelling van het causaal verband tussen een verkeersongeval en daaruit samenhangende beperkingen, is van belang inzage te hebben in de medische rapportage over de cliënt. Het te vormen medisch dossier dient ter ondersteuning van de letselschadeclaim. Zowel medisch adviseurs als de rechtelijke macht kunnen zonder een goed medisch dossier geen oordeel vormen over de zaak zelve.

Dit klaagschrift gaat over het amateuristisch optreden van de huisartsenpost Leyendak te Den Haag

Klacht 1
Op 19 juni 2014 werd aan de huisartsenpost een brief verstuurd waarin nadrukkelijk in de 2e alinea wordt gesteld dat cliënt de huisartsenpost bezocht in het kader van een weekendarts en dat om de rapportage van de onderzoekend arts werd gevraagd (zie kopie).

Met een ‘penaantekening” (van wie?) op de voornoemde brief werd deze aan mij teruggestuurd met de melding: “geen pt Leyendak”. Het woord pt komt overigens niet in Van Daele voor.

Ik heb de brief opnieuw ingestuurd en de betreffende passage nog eens met een gele marker aangegeven dat het hier een patiënt betreft die de huisartsenpost bezocht in het kader van een weekendarts!

Nu werd de brief van 19 juni 2014 zonder enig commentaar weer teruggestuurd en op de envelop werd vermeld: brief retour afzender.

Klacht 2
Vervolgens heb ik cliënt verzocht deze huisartsenpost te benaderen en te vragen wie de betreffende weekendarts was zodat we deze rechtstreeks kunnen benaderen. De Huisartsenpost Leyendak meldde direct telefonisch: u krijgt niet de naam van de arts die u onderzocht heeft! Kafka achtige toestanden?

Klacht 3
Cliënt heeft daarna telefonisch bij Huisartsenpost Leyendak aangegeven dat hij zijn dossier wenste. Het antwoord van de Huisartsenpost Leyendak luidde: dat krijgt u niet, dat vraagt u maar op bij uw huisarts aan wie het rapport hebben verstuurd: het rapport was er dus toch en cliënt was dus wel bekend!.

Nader commentaar
Ten aanzien van Klacht 1 wordt duidelijk dat personen werkzaam op de Huisartsenpost Leyendak kennelijk zijn aangenomen op basis van een arbeidshandicap en daarmee voldoen aan het streven van het Kabinet dat werkgevers personen met een lichamelijke en/of geestelijke handicap in dienst nemen.

Ten aanzien van Klacht 2 wordt duidelijk dat patiëntvriendelijkheid bij Huisartsenpost Leyendak geen hoge prioriteit heeft, ergo, daarbij nog eens mededelingen (u krijgt niet de naam van de arts die u onderzocht heeft) worden gedaan die volstrekt in strijd zijn met vigerend patiëntenrecht.

Ten aanzien van Klacht 3 wordt duidelijk dat hier sprake is van een flagrante schending van een elementair patiëntenrecht dat betrekking heeft op het verkrijgen van het medisch dossier. Ingevolge het patiëntenrecht ex artikel 7: 456 BW dient "de hulpverlener aan de patiënt (of aan diens raadsman) zo spoedig mogelijk inzage en afschrift van de medische bescheiden te verstrekken”. Van deze wettelijke bepaling die van dwingend (!) recht is kan niet worden afgeweken.

Algemene klacht
Helaas hebben wij meer van dit soort ervaringen in andere dossiers die wij in behandeling hebben en worden wij op een onfatsoenlijke manier door de medewerkers van Huisartsenpost Leyendak te woord gestaan. Onze inspanningen dienen het belang van de afwikkeling van een letselschadezaak die al belastend genoeg is voor de patiënten gezien de stellingnamen van verzekeraars in letselschadezaken.

Wij verzoeken u derhalve het “management” van Huisartsenpost Leyendak over de 3 hiervoor geduide Klachten en de Algemene klacht corrigerend en sturend aan te spreken.

Uw berichten zie ik gaarne tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade Haaglanden
E-mail: debruin@claimzorg.nl