Author Topic: VVAA/Medirisk en medische aansprakelijkheid/schaderegelingsbeleid  (Read 7564 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 479
Medirisk
Postbus 8409
3503 RK Utrecht                                                                                                                                             
T.a.v. de heer mr. E.LantingaDen Haag,       6 maart 2009         
Ons kenmerk: JB MA 060917/1056
Uw kenmerk:  ELA-2007-900442
               
 
   
Geachte heer Lantinga,

Ik neem de behandeling van deze zaak van mijn kantoorgenoot Mr. Hertog over.

In deze zaak weigert u aansprakelijkheid te erkennen.

Op de door mijn medisch adviseur aangegeven inhoudelijke argumenten volgt slechts een ontkenning of ontwijking om inhoudelijk te reageren. Wederom een weigering dus.

U weigert de schriftelijke adviezen van uw medisch adviseur te overgeleggen. Deze geheimzinnigheid verklaart – zoals een aantal zaken hier ten kantore laat zien - dat u de medische adviezen van uw medisch adviseur aan “plakken en knippen” onderwerpt waarbij u de u welgevallige passages uit het advies van uw medisch adviseur aan mij kenbaar maakt. Uw “huisadvocaat” de heer De Ridder van KBS Advocaten kopieert op zijn beurt uw handelwijze.

Ter zake een medische onafhankelijke expertise weigert u te participeren in de kosten daarvan.

Zoals de praktijk bij VVAA/Medirisk uitwijst, weigert u gehoor te geven aan ons verzoek dat bij een onafhankelijke medische expertise, waarin uitspraak wordt gedaan over de medische fout van een medisch specialist, dit rapport niet ter commentaar aan de specialist toegestuurd wordt die nota bene de bewuste medische fout heeft gemaakt (op wiens mening u vervolgens weer de aansprakelijkheid afwijst), waarbij het uwerzijds praktijk is dat wij vervolgens, ondanks ons verzoek daartoe, niet eens het commentaar van die specialist ter inzage krijgen en wederom in het duister verkeren. Wederom een weigering.

Niettegenstaande al uw weigeringen zoals hiervoor vermeld eist u ten aanzien van een te houden medische expertise dat aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan.

Daarbij vind ik de zinsnede: “u wilt ons wel een conceptvraagstelling toezenden " nogal pedant overkomen.

U erkent geen aansprakelijkheid, u weigert de medische adviezen van uw medisch adviseur te overgeleggen, u weigert te participeren in de kosten van de medische expertise etc., maar vanaf de eerste rij, waar u kennelijk denkt voor het spreekwoordelijke dubbeltje te zitten, legt u wel dictaten neer.

Cliënt is door toedoen van uw verzekerde zijn volledig been kwijtgeraakt. Het zal u kennelijk een zorg zijn hoe cliënt moet komen bij de door u aangegeven specialisten gevestigd in Alkmaar, Tilburg of Utrecht. Voor de goede orde voorzover dat nog niet door u is opgemerkt: cliënt woont in Leidschendam!

Als u enig fatsoen had getoond had u een vervoersvoorziening aangeboden!

Mijn medisch adviseur is, losstaand van het hiervoor vermelde waarvoor ik verantwoording neem, zeker niet akkoord met de door u aangegeven specialisten. Verder discussiëren over welke VVAA/Medirisk welgevallige keurend specialisten u op voorraad hebt, kost mij onnodig veel tijd maar ook irritatie en werkt bovenal kostenverhogend (waarover hieronder meer).

Ik ben van mening dat u in feite geen recht van spreken meer heeft. U hebt kennelijk het patent op “weigeren", maar in mijn visie zet u zichzelf meer en meer buitenspel. In ruime kring van letselschadebelangenbehartigers wordt dit steeds vaker gehoord en wordt gezinspeeld op zakelijke (re)acties.

Overigens vertel ik u niets nieuws en verwijs daartoe naar het vele pagina’s tellend rapport van de Nationale Ombudsman: “Overleven in de medische letselschadepraktijk”dat boordevol staat van de vastgestelde klachten over het beleid en optreden van VVAA/Medirisk voor welke uitvoering u maandelijks ongetwijfeld wordt gewaardeerd met een hoge wedde.

Voorts spelen er standaard in alle zaken tegen VVAA/Medirisk forse declaratieperikelen, waarbij zonder uitzondering door u de deur wordt dichtgegooid, wanneer VVAA/Medirisk wordt aangesproken tot integrale betaling van de ingediende declaraties. Ook schiet u schromelijk te kort in het bevoorschotten op de schade van slachtoffers van medische fouten die nu ook financieel pijn lijden.

Dat declaraties hoger kunnen uitvallen is vooral te wijten aan het niet constructief behandelen van een zaak door VVAA/Medirisk, waarbij voorop staat dat VVAA/Medirisk zoveel mogelijk zaken beleidsmatig veelal zonder goede redenen afwijst en dwars gaat liggen in de schaderegeling en listig inspeelt op de omstandigheid dat het slachtoffer toch geen financiële middelen heeft om te gaan procederen. De kosten van belangenbehartiging en de kosten van onze medisch adviseurs lopen enorm op door de handelwijze van VVAA/Medirisk en aan haar gelieerde KBS Advocaten maar het vergoeden van die kosten doet u niet. Menig cliënt heb ik in mijn rechtspraktijk de handdoek in de ring zien gooien omdat men “ziek” werd van uw optreden.

Daarbij valt voorts op dat u zich niet houdt aan diverse in de letselschaderegeling vigerende Convenanten en Gedragsregels hoe met letselschadeslachtoffers en behandeling van zaken om te gaan. Deze regels waaraan alle Schadeverzekeringsmaatschappijen zich houden - behalve VVAA/Medirisk en uw concurrent CentraMed – worden zonder meer toegejuicht door verzekeraars, belangenbehartigers en rechterlijke macht.

Ook is opmerkelijk dat wanneer in een betreffend dossier u jurisprudentie kenbaar wordt gemaakt ter onderbouwing van een standpunt, u de betreffende jurisprudentie eenvoudigweg passeert als het u niet uitkomt.

Een aantal mij bekende letselschadekantoren overwegen om te stoppen met het verlenen van rechtsbijstand aan slachtoffers van medische fouten, om redenen die geheel en al moeten worden toegeschreven aan het beleid van VVAA/Medirisk. Dit is een zeer kwalijke ontwikkeling die een halt moet worden geroepen.

In het verhitte gesprek dat ik in november 2008 op mijn kantoor met uw afdelingschef mocht hebben werd mij al duidelijk dat VVAA/Medirisk in feite lak heeft aan alles voorzover dat haar niet uitkomt.

Schokkend vond ik het antwoord van uw afdelingschef de heer Ruinaerd dat wanneer een specialist bij VVAA/Medirisk meldt dat hij een medische fout heeft gemaakt, uw maatschappij op geen enkele wijze contact opneemt met het slachtoffer van die medische fout. Verzekeraars in Nederland hebben zich in Bedrijfsregeling nr. 15 verbonden om bij een melding met letselschade actief met het slachtoffer aan de gang te gaan. VVAA/Medirisk kent dat fatsoen niet.

Ik heb in deze zaak de heer Mr. T.J.J. Van Dijk verzocht bij de rechtbank Den Haag een Voorlopig Deskundigenonderzoek in te stellen in het kader van een onafhankelijke medische expertise. Nu voorzienbaar is dat u toch geen kosten en declaraties betaalbaar stelt en bekend is dat u aan diverse vigerende schaderegelingsregels etc. geen boodschap hebt, geef ik de voorkeur aan een onafhankelijke rechter waar bij er de nodige waarborgen zijn over het verdere en eerlijke verloop van deze zaak. Bovendien heb ik met cliënt dan de zekerheid dat wij gevrijwaard blijven van de streken van VVAA/Medirisk CS.

Indien uit het rapport van de onafhankelijk deskundige inderdaad blijkt dat uw verzekerde, handelend als medisch specialist, aansprakelijk moet worden gehouden voor de schade van cliënt, dan kondig ik reeds op voorhand aan dat u middels één brief de gelegenheid krijgt de gevorderde schade te voldoen bij gebreke waarvan direct de dagvaarding aan de specialist wordt verstuurd. Het op mij af sturen van het beruchte Schaderegelingsburo Van Dijk heeft derhalve geen nut meer voor u.

Het bovenstaande bevat het beleid van Letselschade Haaglanden voor alle zaken die wij tegen VVAA/Medirisk hebben of nog in behandeling zullen krijgen. U hebt mijn toestemming uw collega’s hiervan in kennis te stellen.

Voorts gaat deze brief geplaatst worden op ons Letselschade Forum dat jaarlijks door 150.000 personen/instellingen wordt bezocht.

Ik sluit mijn declaratie bij vanaf 5 januari 2007 tot heden + verrichtingenlijst over de totale behandelingsduur van dit dossier en beslaat de periode van het buitengerechtelijk traject. Voorts de declaraties terzake de medische verschotten/kosten medisch adviseur. Het gaat om dus om de nota’s:
-   7-373/0720-01
-   8-239/0417-04
-   8-589/1208-03
-   (9-139/0306-03)

Betaalbaarstelling van al deze declaraties gelieve binnen 1 week na dagtekening dezes te volgen bij gebreke waarvan tevens aanspraak wordt gemaakt op vergoeding van de wettelijke rente.

Hoogachtend,

Johannes de Bruin,
Letselschade Haaglanden