Author Topic: Fortis traineert schadebetalingen  (Read 5485 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 439
Fortis traineert schadebetalingen
« on: 17 January 2007, 12:15:10 »
Fortis  
\'Fortis traineert betalingen schadeclaims\'
door Jouke Schaafsma
AMSTERDAM (DFT) - Letselschadeslachtoffers moeten volgens Pals Groep rekening houden met een lange strijd om schadevergoeding. Het grootste letselschadebureau van Nederland begint binnenkort een reeks rechtszaken tegen Fortis Verzekeringen, omdat de verzekeraar onbehoorlijk omgaat met slachtoffers. „Nu al lopen onderhandelingen met Fortis in 1 op de 8 dossiers uit op rechtszaken, terwijl dat bij andere verzekeraars 1 op de 50 is.”
,,Ze laten slachtoffers meer dan veertien jaar in de kou laat staan en uitbetaling van claims wordt getraineerd”, zegt directeur Jan Houkes van Pals Groep over Fortis. Volgens Houkes staan er voor vele tonnen euro’s aan onbetaalde schadeclaims open. ,,We starten binnenkort twintig rechtszaken tegelijk tegen het bedrijf. Het moet duidelijk zijn dat het ons menens is. We gaan niet omwille van tijd en geld lagere schadevergoedingen accepteren, wetende dat Fortis Verzekeringen bereid is jaren door te steggelen over de rug van slachtoffers.”

Fortis Verzekeringen begrijpt niets van de kritiek en zegt juist alles in het werk te stellen om zo snel mogelijk zaken af te handelen. De oorlog tussen de twee organisaties betekent dat de betreffende slachtoffers waarschijnlijk nog een lange weg te gaan hebben. Volgens Houkes is dat echter onvermijdelijk en kan maar beter zo snel mogelijk begonnen worden met een juridische procedure.

Fortis Verzekeringen bevestigt dat uitbetaling van schadeclaims soms vele jaren kan duren. ,,Maar het gaat dan om principekwesties. Soms zijn we het gewoon oneens met de rechter over toekenning van een schadevergoeding”, zegt woordvoerder Johan van der Schoot. ,,We realiseren ons terdege de menselijke emotie en het negatieve effect van rechtszaken op de genezing. We starten daarom echt niet zomaar een procedure tot aan de Hoge Raad.”

Volgens Pals Groep blijkt echter uit talloze zaken dat de verzekeraar ook in kansloze dossiers toch doorprocedeert. In één geval, waarbij een 17-jarige kapster arbeidsongeschikt raakte , wilde Fortis na 14 jaar nog steeds niet de studiekosten en gederfde inkomsten betalen. Fortis probeerde het voor de rechtbank en het gerechtshof in totaal zesmaal en elke keer werd geoordeeld dat de claim terecht is. ,,Wrang genoeg hebben de raadslieden van Fortis en wijzelf alleen al meer juridische kosten gemaakt dan de hoogte van de schadevergoeding van €40.000.”

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 439
Aw:Fortis traineert schadebetalingen
« Reply #1 on: 17 January 2007, 12:18:58 »
Slachtoffers die geen goede ervaringen hebben met het behandelen en afwikkelen van letselschadeclaims door FORTIS ASR worden uitgenodigd hier op dit forum hun mening te geven.

Dat geldt natuurlijk ook voor de opvattingen die de medisch adviseur van FORTIS ASR geeft die zeker bij whiplashpatienten wreed mag worden genoemd.

Johannes de Bruin
Direkteur Letselschadebureau Haaglanden BV

Bericht gewijzigd door: jan, op: 2007/01/17 12:19

Melissa

  • Guest
Aw:Fortis traineert schadebetalingen
« Reply #2 on: 20 January 2007, 02:44:38 »
Parlement Raad van State
SER
Pers Ministerie van VWS
Hoofdinspectie Volksgezondheidszorg
KNMG
Nederlandse Vereniging van Neurologie
Nederlandse Vereniging van Psychiatrie


Amsterdam / Den Haag / Rotterdam, 30 augustus 2002

Betreft: systematische fraude en corruptie in letselschadezaken? Een beknopte analyse.

Dames en Heren,

De afgelopen tijd is onder letselschadeslachtoffers, m.n. verkeersslachtoffers cq. whiplashslachtoffers, veel commotie ontstaan vanwege hervormingen van de WAO. Ook is er commotie ontstaan vanwege harde aanwijzingen van misstanden, corruptie en fraude in letselschadezaken, waarbij verzekeraars en hun relaties bij betrokken zijn. Om een goed inzicht te krijgen in de werkwijze van verzekeraars en hun relaties zodra er letselschade in het spel is, hebben we onze aandacht gefocused op o.a. de medische aspecten: de somatische en het psychosociale. De somatische aspecten zijn uitgebreid aan de orde geweest, ondersteund door een overvloed aan medisch-wetenschappelijke artikelen. Bij verkeersongevallen treden veelal explosieve krachten op. Over het algemeen kan men, aan de hand van medisch-wetenschappelijk onderzoek, internationale onderzoeken en literatuur, de conclusies trekken dat er wel degelijk lichamelijke / anatomische afwijkingen zijn te constateren bij whiplashers mits men gedegen, consistent, onafhankelijk en objectief onderzoek doet. Onderzoek vrij van beinvloeding door de commercie / verzekeraars. Dit is nl. een van de grootste problemen. Hieronder treft U een beknopte analyse aan, met als doel het begrijpen van de werkwijze van verzekeraars en het ontstaan van de misstanden en de psychosociale problemen bij verkeersslachtoffers. We komen tot de conclusie dat d.m.v. slimme, onrechtmatige constructies (waarbij zelfs overheidsgeld(!!) cq. geld van de samenleving, onrechtmatig wordt aangewend), fraude en het uitoefenen van psychische terreur door schadeverzekeraars en hun relaties op weerloze verkeers- en letselschadeslachtoffers, de schade wordt afgewenteld op de slachtoffers zelf, de samenleving en de overheid. Het is een spel van frauderen, sjoemelen en het uitoefenen van psychische terreur, waardoor het slachtoffer vanzelf psychisch gaat decompenseren, zodat het net lijkt alsof het ontspoorde psychische component de hoofdoorzaak is van blijvende invaliditeit. De fysieke component wordt hierdoor handig naar de achtergrond verdrongen. Op handige wijze, dankzij hulp van zgn. hulpverleners, wordt door schadeverzekeraars hierop ingespeeld. Tevens kunnen we de conclusie trekken dat er dankzij dezelfde constructies grof geld wordt verdiend aan het leed van anderen: victim-exploitation. Het is niet moeilijk voor te stellen dat verkeersslachtoffers te kampen hebben met lichamelijke- en psychosociale problematiek (vanwege de lichamelijke gebreken, het verlies van werk en inkomen, etc.). Het is ook bekend dat er een interactie tussen beiden bestaat; ze kunnen zelfs elkaar versterken, waardoor het zelfs voor de meest integere en objectieve medicus moeilijk te achterhalen is of de psychosociale problematiek primair of secundair is. Door verzekeraars wordt hier handig en op vernuftige wijze op ingespeeld. Bij bestudering van dossiers van diverse slachtoffers valt ons, in de werkwijze van verzekeraars, in grote lijnen de volgende systematiek en fasen op (interessante materie voor medici en beleidsmakers):

1. Inslapen
2. Corrumperen, besmetten, misleiding en bedrog
3. Psychische terreur en intimidatie
4. Psychische terreur, labelen en stigmatiseren
5. Self-fullfilling-prophecy
6. Victim-exploitation en misleiding van de Rechterlijke Macht.

ad.1. De inslaapfase: Het merendeel van de slachtoffers heeft in het 1e- ziektejaar zodanige klachten dat men of gedeeltelijk of volledig arbeidsongeschikt is. Tevens zijn velen hard bezig met revalideren, veelal ook om een dreigende WAO te ontlopen, aangezien voor velen de WAO een forse terugval in inkomen is. Een klein gedeelte slaagt er tijdelijk in om zich gedurende enkele maanden beter te melden, teneinde het \"ziekteverzuim-keten\" van 1 jaar te onderbreken om zodoende de WAO te ontlopen. Helaas ziet men echter een hoge terugvalfrequentie, aangezien men meestal reintegreert in het arbeidsproces terwijl er nog geen sprake is van duidelijk herstel. Het gevolg is dan wel dat opnieuw een ziekte-jaar wordt opgestart. In het 1e- ziektejaar lopen de aansprakelijke schadeverzekeraars weinig financiele risico\'s. Immers, in het 1e-ziektejaar valt men onder de Ziektewet en wordt het loon door de werkgever volledig doorbetaald ==> Financiele risico voor de slachtoffers en schadeverzekeraars: nihil. In deze fase worden slachtoffers met rust gelaten. De zaken veranderen voor verzekeraars zodra het einde van het 1e- ziektejaar, dus het WAO-traject, nadert. Voor velen leidt de WAO tot een flinke inkomensval. In het kader van de wettelijke aansprakelijkheid is de aansprakelijke schadeverzekeraar verplicht de inkomstenderving van het slachtoffer te compenseren. Verzekeraars zien dus de \"financiele bui\" al hangen en openen de \"trucendoos\" om onder deze kosten uit te komen. Verdoofd van de slaap belanden slachtoffers na het 1e- ziektejaar geruisloos in de \"corrumpeerfase\".

ad.2. Corrumpeerfase, misleiding en bedrog: Na het 1e ziektejaar gaat het WAO-traject in. Het verkeers-slachtoffer ervaart een inkomensval. De aansprakelijke schadeverzekeraar heeft de verplichting dit te compenseren tot op het oude salaris-niveau, rekening houdend met toekomstige ontwikkelingen zoals gemiste bonussen, 13e-maand, rentederving, etc. Oftewel: salarisontwikkeling in de toekomstige-, cq. hypothetische situatie. De schadeverzekeraar probeert hier onderuit te komen. Om dit te realiseren is in hun ogen alles geoorloofd, tot aan fraude en corruptie toe. We zullen hieronder, stap-voor-stap, het systeem ontleden.

ad.2.a. De letselschaderegelaar: Aan het eind van het 1e- ziektejaar krijgt het slachtoffer visite van de interne letselschaderegelaar, of iemand die ingehuurd is van een meestal gecombineerde letselschade- en medisch adviesbureau, voor een zgn. kennismakingsgesprek en vlotte afhandeling. Client wordt met zachte dwang gemanoeuvreerd naar zgn. onafhankelijke reintegratiebureau\'s. Dit zijn bureau\'s die schadeverzekeraars o.a. adviseren bij het vaststellen van de mate van invaliditeit. Op straffe van fraude dient het slachtoffer hier aan mee te werken. Later zal blijken dat deze zgn. onafhankelijke reintegratie-bureau\'s en therapeutische centra het niet zo nauw nemen met algemeen geldende wettelijke normen, ongecontroleerd sjoemelen, frauderen en tevens onderdelen zijn van schadeverzekeraars. Er is sprake van belangenverstrengeling cq. collusie ; men heeft hierdoor al de schijn van partijdigheid tegen zich. Het zal dan ook geen toeval zijn dat de adviezen van deze door verzekeraars gefinancieerde bureau\'s, veelal ten nadele van het slachtoffer uitvallen. De verslagen bevatten opvallend vaak dezelfde opmerkingen: \"Er zijn geen lichamelijke afwijkingen gevonden, dus moet het psychisch zijn....\". Hier zit ook geen enkele logica in. Echter, door het documenteren, archiveren en verspreiden van een dergelijke gemanipuleerde / gefraudeerde rapportage, die later van pas zal komen bij o.a. de medische expertise/keuring, wordt al vroeg verwarring gezaaid. Het medisch dossier wordt dus al in een vroege fase \"besmet\" met medische onwaarheden, voortkomend uit gesjoemel, manipulatie en het frauderen van medische feiten.

ad.2.b. De rol van de verzekeringsarts cq. medisch adviseur voor verzekeraars (GAV\'s).

De GAV\'s zijn o.m. verantwoordelijk voor de corrumpering en debilisering van de geneeskunst. Medisch oordelen zonder de patient gezien te hebben: De GAV beheert het medisch dossier voor de (aansprakelijke) schadeverzekeraar. In 99 van de 100 gevallen geeft de GAV een voor de verzekeraar gunstig medisch oordeel zonder ooit het slachtoffer gezien, gesproken en onderzocht te hebben. De elementaire regels van de Geneeskunst worden aan hun laars gelapt. Zijn / haar medisch oordeel wordt vervolgens wel in het medisch dossier gedocumenteerd!! Het dossier die later een belangrijke rol zal gaan spelen in het zgn. deskundigenonderzoek en het lot van het slachtoffer bepaalt. Het achterover drukken van belangrijke medische informatie, het zaaien van verwarring: De voor verzekeraars belastende medische informatie van de reguliere behandelende sector, wordt buiten medeweten van het slachtoffer achterover gedrukt. Het gevolg: inconsistentie in het medisch dossier, zodat er twijfel gezaaid wordt omtrent de consistentie van de medische feiten en de causaliteit van het ongeval / ongevalsgevolgen. Het dossier verliest hierdoor zijn samenhang, dat zelfs de meest kritische medicus de bomen door het bos niet meer ziet en aldus op het verkeerde been wordt gezet. Het versturen, in de wereld brengen van bedriegelijke geruchten, nep-onderzoeken: Een van de misleidende foefjes van GAV\'s is het in de wereld sturen van bedriegelijke geruchten en zelf verzonnen medisch - wetenschappelijke onderzoeken.

In het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde van 24 augustus jl. staat een artikel van verzekeringsarts dr. H. Reinders, inzake het whiplash-syndroom. Een artikel waarin hij de casus beschrijft van 2 (achteraf niet-bestaande!! ) patienten. Hij komt vervolgens tot de conclusie dat whiplashers na verkeersongevallen aan het somatiseren zijn, simuleren en uit zijn op ziektewinst of claim-gedrag vertonen, dit in tegenstelling tot de internationale bevindingen en literatuur. Het stigmatiseren en in diskrediet brengen van letselschadeslachtoffers: We hebben dr. Reinders om opheldering gevraagd aangezien we twijfelden aan het waarheidsgehalte van zijn artikel en de daarin aangehaalde 2 patienten. Wij krijgen, aan de hand van bepaalde kenmerken in zijn artikel, de indruk dat hij het artikel volledig uit zijn duim heeft gezogen om verkeersslachtoffers te stigmatiseren en in diskrediet te brengen. We hebben van hem helaas nog niets vernomen. Het is nl. niet de eerste keer dat schadeverzekeraars en hun relaties, bedriegelijke geruchten de wereld insturen ten einde, vanwege commerciele motieven, een bepaalde patientenpopulatie, m.n. de verkeersslachtoffers, te stigmatiseren en in diskrediet te brengen. Dit alles valt onder het noemer fraude en het leidt tot het misleiden van slachtoffers, bonafide hulpverleners en uiteindelijk de Rechterlijke Macht. Belangenverstrengeling / collusie: Tevens verwijst dr. Reinders in zijn literatuurlijst naar medici en para-medici, waarvan bekend is dat ze commerciele banden en belangen hebben met de verzekeringsbranche. Het \"Ons-kent-ons netwerk\". Het merendeel van de medische adviesbureau\'s onderhouden nauwe persoonlijke- en zakelijke banden met de verzekeringsbranche => collusie. Het merendeel van de medische adviseurs verwijst naar dezelfde reintegratiebureau\'s of therapeutische centra. Centra\'s die zakelijke units van verzekeraars zijn. Wat velen nog niet weten is dat ze tevens, naast de investeringen door de moedermaatschappij (=schadeverzekeraar), overheids-subsidies ontvangen: kassa!!! Dit betekent dat ze in feite gesubsidieerd de zaak flessen, uiteraard zonder medeweten van de Overheid die de subsidies verstrekt!

ad.2.c. De rol van door verzekeraars ingeschakelde medische experts:

GAV\'s verwijzen voor medische expertisen opvallend vaak naar een selecte groep medici, die opvallend vaak verzekeraars-vriendelijke rapportages schrijven. Dit gebeurt dankzij vernuftige manipulatie van onderzoeken en medische stukken van het reguliere circuit. Op deze wijze worden verzekeraarsvriendelijke rapportages geschreven, die de aanwezigheid van letsel(s) ontkennen of bagatelliseren, en op deze wijze slachtoffers hun leven lang blijven achtervolgen en fysieke- en psychosociale schade aanrichten. Tevens wordt op deze wijze slachtoffers de juiste behandeling en zorg ontnomen en andere hulpverleners en de Rechterlijke Macht misleid. Het bovenstaande laat door vernuftige kunstgrepen en manipulatie een overvloed van corrumperende factoren zien, met als enig doel het wegfilteren of minimaliseren van het lichamelijk letsel. De verzekeraars wrijven in hun handjes. Vervolgens doet de \"verzekeringslogica\" zijn werk: als het slachtoffer klachten blijft houden en er is geen lichamelijk letsel te objectiveren, dan moet er sprake zijn van psychische stoornissen. In medische termen: somatisatie! Op handige wijze wordt zo op misleidende wijze ONTERECHT de indruk gewekt dat met name bij whiplashers na verkeersongevallen, niets lichamelijks aan de hand is, maar psychische factoren een rol spelen, of ziektewinst, of renteneurose, etc. In feite worden de verkeerde mensen naar de psychiater verwezen. Alsof het bovenstaande nog niet ingrijpend genoeg is, worden slachtoffers vervolgens nog getracteerd op machtsspelletjes en psychische terreur om het op het psychische vlak te laten escaleren: het aandikken van een kunstmatig gecreeerde psychische decompensatie, zodat het net lijkt alsof er inderdaad psychische processen aan ten grondslag liggen.

ad.3. Psychische terreur en intimidatie:

Aan het eind van het 1e- ziektejaar wordt op subtiele en opbouwende wijze en middels een herhaling van zetten van verzekeraarszijde, begonnen met het uitoefenen van psychisch terreur en intimidatie van slachtoffers, ten einde een situatie te creeeren waardoor slachtoffers uiteindelijk vanzelf psychisch decompenseren. Om vervolgens door verzekeraars, GAV\'s en bepaalde medici, de bevestiging en het verwijt te krijgen dat er met deze slachtoffers inderdaad iets psychisch aan de hand is, terwijl deze situatie bewust van de kant van de verzekeraars is UITGELOKT EN GECREEERD: psychisch murw maken / terroriseren ==> labelen => stigmatiseren en self-fullfilling prophecy. Dezelfde medici hebben daar een mooi woord voor: inadequaat pijngedrag of een psychosomatische reactie op pijn en verwijzen vervolgens de slachtoffers, aldus onder valse voorwendsels, naar de psychiater. Het is niet moeilijk te bedenken dat dergelijke praktijken voor slachtoffers extra traumatiserend zijn!

ad.3.a. Correspondenties.

Let U eens op de inhoud en toonzetting van de correspondenties; deze worden geleidelijk aan grimmiger. Van ontkenning en bagatellisering van het trauma en letsel, via denigrerende opmerkingen over het slachtoffer, sarcasme tot psychische intimidatie door te dreigen met slepende rechtszaken indien het slachtoffer zich niet laat afkopen of weigert mee te werken met de morbide spelletjes.

ad. 3.b. Traineren.

Medische-, juridische kosten en inkomstenderving worden niet of gedeeltelijk en te laat betaald. Het gevolg is dat het slachtoffer zelf voor alle kosten moet opdraaien.

ad.3.c. Het tegen elkaar uitspelen van slachtoffer en zijn advocaat of belangenbehartiger.

Een veel gehanteerde methode onder verzekeraars is het weigeren de advocatennota\'s te betalen. Advocaten zijn dan zo vriendelijk om, bv. bij de eerst volgende voorschot-betaling (indien deze plaats vindt), deze nota\'s, soms buiten medeweten van het slachtoffer, te verrekenen. En het \"toeval\" wil dat deze voorschotten net voldoende zijn om de advocatennota\'s te betalen, terwijl het slachtoffer nog andere kostenposten heeft. Zo zit het slachtoffer wederom met lege handen en nog flinke kosten. Op deze wijze wordt handig ingespeeld op de vertrouwensrelatie tussen slachtoffer en zijn advocaat. De advocaten wrijven hun handjes warm, aangezien het slachtoffer geen geld en mogelijkheden heeft om van advocaat te switchen en er dus misbruik wordt gemaakt van de afhankelijkheidspositie van het slachtoffer.

ad.4 en 5 Psychisch terreur, labelen, stigmatiseren en self-fullfilling prophecy.

Door bovenstaande misstanden, de herhaling van bovenstaande zetten en het gesol met slachtoffers waar velen bij betrokken en verantwoordelijk zijn en die jaren(!!) kunnen voortduren, worden slachtoffers vanzelf psychisch murw of gek gemaakt, of in het ernstige geval tot wanhoop gedreven. De verzekeraars,de GAV\'s, de malafide medici krijgen bevestigd wat ze zelf uitgelokt en gecreeerd hebben!!! ==> het systematisch uitoefenen van psychisch terreur ==> het slachtoffer psychisch laten decompenseren ==> labelen ==> stigmatiseren en self-fullfilling prophecy. Vicieuze cirkel gesloten! Waarbij vervolgens (door verzekeraars gefinancieerde) therapeutische centra via hetzelfde systeem er een schepje bovenop doen en er notabene flink voor vergoed worden (= betaald door de samenleving wel te verstaan!).

ad.6. Victim-exploitation en misleiding van de Rechterlijke Macht.

Door bovenstaande weerzinwekkende, mensonterende behandeling van verkeersslachtoffers, wordt op kunstmatige en vernuftige wijze een situatie uitgelokt en gecreeerd, waarbij het net lijkt of alles bij het slachtoffer tussen de oren zit: dus psychisch. Vervolgens laten de verzekeraars de zaken verder escaleren door een herhaling van zetten en door de ontstane psychische decompensatie handig in hun voordeel uit te buiten en door de slachtoffers vervolgens te verwijten dat het psychisch is: psychisch murw maken, terroriseren, labelen en stigmatiseren, terwijl bewust zo\'n situatie wordt gecreeerd. Het verbaast ons niets dat het merendeel van de verkeersslachtoffers hierdoor inderdaad een jarenlange psychotrauma ontwikkelt. De verzekeraars wrijven hun handjes warm door er op te wijzen dat er niets lichamelijks aan de hand is, maar iets psychisch. Vervolgens komen ze met ongefundeerde argumenten zoals: \"Dit had ook zonder het ongeval kunnen gebeuren\", zodat de verzekeraar onder alle schade uitkomt. Uiteindelijk wordt de Rechter d.m.v. het geprepareerde deskundigenbericht op het verkeerde been gezet en is het lot van het slachtoffer bezegeld.

Conclusies: Dames en Heren politici, medici, beleidsmakers, het is een morbide, weerzinwekkend, mensonterend, psychologische-,manipulatie-, en machtsspel, waarbij slachtoffers, medici en de Rechterlijke Macht worden misleid. Het is bedacht en onderhouden door enkele verknipte individuen, om weerloze groepen verkeers- en letselschadeslachtoffers te stigmatiseren en in diskrediet te brengen, vanwege commerciele belangen. Geld telt in hun ogen meer dan een mensenleven. Het zijn individuen die op grond van hun functie hun machtspositie misbruiken (gezien de afhankelijkheidspositie van het slachtoffer en het gebrek aan medische kennis) en in wezen zelf dringend psychiatrische bijstand nodig hebben, eer ze nog meer schade aan menslevens aanrichten. Het is een spel van systematisch gesjoemel, gefraudeer en psychische terreur door steeds herhalende zetten. Het slachtoffer wordt hierdoor ernstig getraumatiseerd. Een spel waarbij slachtoffers en zelfs de meest integere medicus en de Rechterlijke Macht worden misleid, enkel en alleen maar om de schade af te laten wentelen op de slachtoffers zelf, de overheid, de samenleving en de belastingbetalers. Jaarlijks vallen er nl. meer dan 20 - 30.000 slachtoffers in het verkeer. Dit kost de schadeverzekeraars uiteraard handen vol met geld. Door slimme constructies, waarbij men zelfs handig gebruik weet te maken van overheidssubsidies, probeert men onder de schade uit te komen en op onrechtmatige wijze te verdienen aan het leed van anderen. Het is het bekende \"snaai - en graaicultuur.\" Het is een spel van misleiding, fraude, collusie cq. belangen-verstrengeling en corruptie. Een spel waarbij door fraude zelfs de Overheid, voor enkele miljarden euro\'s (!!), handig wordt misleid en opgelicht , door het misbruiken van sociale voorzieningen (Ziektewet, WAO, bijstand, reintegratiesubsidies, etc.); we hebben het dus over miljardenfraude. Hoe verzekeraars handig misbruik maken van sociale voorzieningen zoals de Ziektewet, WAO en bijstand, is eerder per E-mail diverse malen uitvoerig aan de orde gekomen. De Overheid heeft de grootste fout gemaakt door het beheer en de uitvoering van de sociale voorzieningen zoals de WAO en ZF, uit te laten besteden aan (schade-, ziektekosten-)verzekeraars en hun reintegratiebureau\'s zonder adequaat Overheidstoezicht. Dit maakt het ook voor ons allen duidelijk dat er goed verdiend wordt aan de WAO-ers en dat de WAO-problematiek hierdoor uit de hand is gelopen. Immers, waarom doen de reintegratiebureau\'s dan ook zo moeilijk bij het presenteren van de reintegratiecijfers? Het verbaast ons niets dat de WAO in eerste instantie kunstmatig hoog is gehouden, om te kunnen profiteren van Overheidssubsidies. Echter, nu het uit de hand is gelopen en UWV\'s (onderdelen van bank-verzekeraars) de WAO-pot beheren/beheersen, moet er handig gerekend worden: aan de ene kant overheidssubsidies ontvangen om WAO-ers, arbeidsongeschikten te reintegreren in het arbeidsproces en aan de andere kant met dezelfde subsidies en bovenstaande manipulatie-technieken het slachtoffer dumpen in de bijstand. Zo ontspringen schadeverzekeraars de dans: de schade wordt wederom afgewenteld op slachtoffers, de overheid, samenleving en belastingbetalers. Het is een kwestie van wegstrepen en afschuiven. Tel uit de winsten voor schadeverzekeraars. Achmea noemt dit \"ontzorgen\"; uiteraard zichzelf! Het is een vernuftig spel, maar wel een van kinderlijke eenvoud. Gezien de systematiek, de gedetailleerdheid, de ernst en omvang van bovenstaande vorm van corruptie, collusie en fraude, moet er binnen de letselschadebranche sprake zijn van consensus / geheime afspraken en onderling overleg. De top van het bedrijfsleven danwel het bank- en verzekeringswezen moet hiervan op de hoogte zijn. Zoals U mogelijk al kunt afleiden, is deze vorm van corruptie en systemische fraude qua ernst en omvang ernstiger dan de bouwfraude, aangezien hier moedwillig de Volksgezondheid, de gezondheid van verkeersslachtoffers (o.a. door het onthouden van de juiste zorg, het aan zijn lot overlaten van slachtoffers en door het verwoesten van mensenlevens) op het spel wordt gezet vanwege commerciele motieven. De geschiedenis leert ons dat ernstige malversaties altijd aan het licht komen. Denk aan de bouwfraude-affaire. Onlangs zijn in de Verenigde Staten grote bedrijven als Enron, Arthur Andersen, Tyco, Worldcom, etc. door fraude en corruptie ten onder gegaan met medeneming van anderen. Het is daarom voor het algemeen belang zaak om z.s.m. fraude en corruptie in welke sector dan ook, met wortel en al aan te pakken. Het is daarom noodzakelijk dat z.s.m. een grootschalig onderzoek wordt ingesteld en dat er een eind gemaakt wordt aan deze praktijken. We hopen dat bovenstaande analyse, die op logische wijze is opgebouwd, helder is overgekomen. We kunnen het ons voorstellen dat het voor buitenstaanders, die nog nooit een levensbedreigend ongeval en problemen met de verzekeraars hebben meegemaakt, bovenstaande praktijken moeilijk voor te stellen zijn. Echter, de analyse is mede tot stand gekomen dankzij de ervaringen van vele slachtoffers. Hopelijk wordt hiermee de ogen van alle betrokkenen geopend.