Author Topic: Ikea schiet tekort bij valpartij klant met letselschade  (Read 456 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 424
Aankondiging rechtsmaatregelen

IKEA Beheer bv

Postbus 23055

1100 DN Amsterdam

T.a.v. de heer P. de Jong, directeurDen Haag,        18 juni 2019

Ons kenmerk:  JBRB 20190131/2062 PS

Uw kenmerk :  valpartij 31-01-2019

Geachte heer De Jong,

Ter zake het ongeval van 31 januari 2019 met letselschade in de IKEA vestiging Utrecht behartig ik de belangen van mevrouw (..) te Amsterdam.

CliŽnte kwam ten val in de voornoemde vestiging op een gladde vloer vanwege aldaar aanwezige plantenresten. Daardoor liep zij knieletsel, een zware hersenschudding, en gebitsletsel op (foto's van de aangezicht verwondingen zijn in mijn bezit).

Op de ongevalsplek - cliŽnte lag verward op de grond - werd geen medische hulp ingeroepen hoewel toch direct zichtbaar was dat er een verdenking op hersenletsel aanwezig was. Ik begreep van cliŽnte dat zij zo snel als mogelijk door medewerkers van IKEA werd afgevoerd om zo uit het zicht van het winkelend publiek te geraken.

In een kamertje werd een vragenformulier ingevoerd (dat had kennelijk de hoogste prioriteit) en toen cliŽnte om een kopie daarvan verzocht zulks werd geweigerd. Eigenhandig heeft cliŽnte met haar smartphone toch nog een foto opname gemaakt.

Na het invullen van dit formulier mocht cliŽnte in verwarde toestand vertrekken zonder dat er werd geÔnformeerd hoe het verder met haar ging, werd er geen vervoer naar huis aangeboden, ergo, daarna is er nooit meer door IKEA aan (wettelijk vereiste) nazorg gedaan of even gebeld met cliŽnte hoe het met haar ging.

Op 19 maart 2019 verzond ik aan de betreffende IKEA vestiging Utrecht bijgaande aansprakelijkstelling die tot mijn ongenoegen aldus bericht van POST.NL werd geweigerd!

Op 26 maart 2019 verstuurde ik derhalve aan het hoofdkantoor IKEA Amsterdam opnieuw mijn aansprakelijkstelling (zie de bijlage). Wederom wordt hier een oorverdovende stilte in acht genomen. Uit oogpunt van fatsoen komt het mij voor dat ook op een aansprakelijkstelling dient te worden gereageerd en zeker indien we het onderhavig ongeval in acht nemen.

Ik concludeer dat:

- Mijn aansprakelijkstelling van 19 maart 2019 door IKEA Utrecht werd geweigerd om deze in ontvangst te nemen
- Het hoofdkantoor IKEA Amsterdam op mijn aansprakelijkstelling van 26 maart 2019 niet reageert
- IKEA Utrecht vanaf de ongevalplek een gewonde cliŽnte ruwweg en alras afvoert
- IKEA Utrecht nalaat cliŽnte ter plekke door medisch deskundigen te laten onderzoeken om daarna te besluiten hoe verantwoord verder te handelen
- Bij IKEA Utrecht en IKEA Amsterdam enige nazorg bij een gewonde cliŽnte volledig ontbreekt

Ik sommeer u binnen 7 dagen na dagtekening dezes de aansprakelijkheid te erkennen voor de gevolgen van de valpartij van cliŽnte en voorts uw persoonlijke excuses aan te bieden voor een veelvoud aan nalatigheid van uw personeel jegens cliŽnte. Voorts heb ik graag uw uiteenzetting waarom mijn aansprakelijkstelling door IKEA wordt geweigerd respectievelijk onbeantwoord wordt gelaten.

Bij gebreke daarvan zal ik zonder nadere aankondiging tot rechtsmaatregelen over gaan waarbij ik teneinde de belangen van cliŽnte veilig te stellen mogelijk ook tot beslaglegging op de middelen van IKEA Nederland zal overgaan.

Deze brief wordt voorts geplaatst op onze website.

Hoogachtend,

Johannes de Bruin,
ClaimZorg

debruin@claimzorg