Author Topic: Brief aan de Letselschaderaad: hoe procedeer je een slachtoffer kapot?  (Read 870 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Jan

  • Algemene moderator
  • Senior
  • *****
  • Posts: 424
Geachte dames en heren van de Letselschade Raad,

Misschien dat u eens aandacht kunt besteden aan het wrede optreden van de Duitse verzekeraar Allianz te Rotterdam waar beleidsmatig slachtoffers van letselschade en belangenbehartigers in het ravijn worden getrapt en men er onverschrokken op los procedeert via een aantal beruchte advocatenkantoren die maar 1 doel hebben: scoren voor Allianz = geld = winstdeling voor de advocaten.

De Letselschadekantoren die voor verzekeraars werken zijn qua personeelsbezetting exponentieel gestegen waartegen een grote gedwongen leegloop staat van ervaren dossierbehandelaars die ooit voor verzekeraars werkten. Die ervaren voormalige dossierbehandelaars bij verzekeraars hadden als doel in gemeenschappelijk overleg een zaak met een slachtoffer afwikkelen. Advocaten kantoren hebben zoals gezegd dat doel niet.

De wijze van procederen is nogal eenvoudig: boven een financieel belang van € 20.000 krijgt een slachtoffer geen toevoeging van een advocaat op kosten van de Overheid en goeddeels alle slachtoffers beschikken niet over het geld om te procederen in eerste aanleg, laat staan in 2e aanleg (hoger beroep). Je tegenstander financieel kapot procederen is dan ook het motto van Allianz, dat leidt tot minder kosten dan de werkelijke schade vergoeden. Amerikaanse toestanden zijn hier dus ook gearriveerd.

Dat de letselschade afdeling van Allianz recent gecrasht is – personeel loopt in grote getale vanwege het gevoerde beleid definitief de poort uit – vanwege honderden dossiers die onbehandeld blijven liggen (dat komt er van als je niet de bereidheid hebt om correct zaken af te wikkelen, dan stapelen de dossiers zich op) moge geen verrassing zijn. Allianz heeft een aantal externe Letselschadekantoren benaderd om dossiers over te nemen maar velen hebben dat geweigerd nu zij het niet eens zijn met de wijze waarop Allianz beleid voert in letselschadezaken.

Leest u in dit verband:

Mr. Spier, Advocaat Generaal bij de Hoge Raad, 28 november 2014, ECLI:NL:PHR:2014:2280.
“Grote voorzichtigheid past bij losse stellingen die verzekeraars menen te moeten etaleren. Anders dan de meeste slachtoffers beschikken verzekeraars over financiële middelen om onderzoek te doen ter onderbouwing van door hen nuttig of nodig geachte beweringen van feitelijke aard. Wanneer zij dan volstaan met niet in enig opzicht onderbouwde beweringen verdienen deze in beginsel geen geloof. Ruime ervaring heeft geleerd dat verzekeraars in voorkomende gevallen niet terugschrikken voor het oproepen van in geen enkel opzicht onderbouwde en soms aantoonbaar onjuiste spookbeelden. Zeker van een industrie die zou moeten inzetten op preventie van schade zou mogen worden verwacht dat eens het inzicht veld wint dat het roer om moet en dat het niet zinvol is om principiële procedures te voeren die worden gebouwd op drijfzand. Voor zover nodig wordt dat standpunt mede ingegeven door de vele nutteloze verweren die Allianz/London in deze zaak heeft gevoerd; verweren die – het ligt voor de hand – een negatieve invloed hebben op de gezondheid van een slachtoffer en die bij hem/haar onnodig gevoelens van frustratie en machteloosheid wakker roepen. Bovendien geeft Allianz/London zowel in appel als in cassatie, in ruime mate een verkeerde voorstelling van zaken. Zeker professionele procespartijen, zoals verzekeraars, dienen met dit soort effecten rekening te houden, wat helaas met enige regelmaat niet gebeurt”.

Op al uw congressen spreken de sprekers van verzekeraars mooie beloftes uit. In het veld zijn het evenwel totaal andere personen/instellingen. Dat heeft ook te gelden voor de Gedragscode Behandeling Letselschade waar prachtige afspraken staan vermeld maar in de praktijk is het een dood document zoals blijkt uit een groot onderzoek onder letselschade advocaten die slachtoffers bijstaan. Anders gesteld: het heeft de bekende beruchte verzekeraars niet op het goede pad gebracht.

Vorig jaar is de negatieve wijze waarop verzekeraars zich opstelden in letselschadezaken in de 2e Kamer aan de orde geweest. Een onverlaat van een zojuist toegetreden Minister Blok (toonbeeld van een ingezakte volière gevuld met uilskuikens) meende dat dit niet het geval was. Maar deze Minister doet of zegt wel meer domme dingen in navolging van veel VVD-ers die vroegtijdig het regeringstoneel moesten verlaten.

Met alle respect voor uw regelmatige uitnodigingen om congressen bij te wonen die bijna altijd in het teken staan van een harmoniemodel tussen verzekeraar en slachtoffer, maar u bevindt zich ver buiten de realiteit van de keiharde letselschadewereld.

Ik breng deze kwestie binnenkort onder de aandacht van de Nationale Ombudsman.

Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade