letselschadeforum

Letselschade => Letselschade => Topic started by: Jan on 25 June 2020, 10:29:13

Title: Zo regel je geen letselschade!
Post by: Jan on 25 June 2020, 10:29:13
Geachte mevrouw,

Ik heb u dinsdag jl. gebeld en een voicemail bericht achtergelaten om met mij een afspraak te maken voor het kosteloos spreekuur (max. 45 minuten). Ik hoor evenwel niet meer van u. Ik bericht u derhalve onderstaand in plaats van het spreekuur.

De schade zoals berekend door van Achmea Personenschade is volgens de Jan Boeren Fluitjes (JBF) methode gedaan op de achterkant van een sigarenkistje en ernstig gedateerd en eigenlijk vind ik het beschamend hoe dit in zijn werk is gegaan maar ook dat uw belangenbehartiger Haagrecht Advocaten dit accepteert.

Sinds de jaren ‘90 wordt bij berekening van verlies van arbeidsvermogen gebruik gemaakt van rekenmodellen die specifiek voor de letselschade zijn ontwikkeld. De kosten voor deze methode van doorberekenen zijn fors maar de rechtspraak is unaniem dat de aansprakelijke verzekeraar die kosten moet betalen, er hoeft zelfs geen overleg met die verzekeraar plaats te hebben over de uitgangspunten die in een actuariële berekening worden ingevoerd.

Al enige jaren maken professionele belangenbehartigers (maar ook Verzekeraars) gebruik van die rekenmodellen door middel van een abonnement bij een Rekenbureau. Zo ook ClaimZorg! We voeren dan zelf de uitgangspunten van een letselschadezaak in en hebben daarna een presentabel actuarieel rapport van doorgaans 100 pagina’s met fiscale toelichting (dat is aanzienlijk goedkoper dan uitbesteden aan dat Rekenbureau). Dat is dan incluis belastingschade nu de schadevergoeding voornamelijk in de toekomst ligt en u wordt geacht dat weg te zetten op uw bankrekening zodat box 3 in beeld komt.

Bij zo’n berekening nemen we ook mee de betaalde hypotheekrente en veelal blijkt dat de rente aftrek zonder en na ongeval tot extra financiële = verhaalbare schade lijdt. Ook de autokosten bij het wegvallen van de auto van de zaak nemen wij in de fiscale berekening mee.

De juiste aanpak in uw zaak moet dus zijn: jaaropgaven 2014 t/m 2019 + beschikbare salarisspecificaties + UWV-uitkeringen over 2020 die worden ingevoerd in de berekening “inkomen na ongeval”. Vervolgens invoer van het veronderstelde inkomen zonder ongeval incluis loopbaanontwikkeling.

Ik vind het schokkend dat er geen nader onderzoek is gedaan naar uw pensioenopbouw in de situatie zonder en na ongeval. Ik vraag mij zo wie zo af of de schaderegeling die reeds in het verleden met Achmea Personenschade werd getroffen (met voorbehoud voor verslechterde situatie?) dit pensioenaspect is meegenomen. Het zou mij niet verbazen als in elk geval vanaf 2015/2016 er ook sprake is van pensioenschade: dat verhoogt de schadevergoeding dus ook de belastingschade.

Uw vraag wat UPO is verbaasd mij, in elk geval had Haagrecht Advocaten dit onderwerp met u moeten bespreken. Bij elk pensioenfonds waar u een pensioen hebt opgebouwd krijgt u periodiek een Uniform Pensioen Overzicht toegestuurd. Voorts zijn de UPO’s verwerkt in Mijnpensioenoverzicht (zie de website).

Dus is nodig inzage te hebben in uw UPO-overzichten vanaf 2014 tot heden en voorts een uitdraai van uw recent Mijnpensioenoverzicht.

Ik doe geen uitspraken over de kwaliteit van dienstverlening van Haagrecht Advocaten. Wel nemen wij wel eens op verzoek van cliënten letselschade dossiers ter verdere behandeling van dit kantoor over.

Uw verzoek om een second opinion behelst in feite al het bovenstaande in deze e-mail met uitzondering van de berekening die ik zou kunnen maken indien u mij die gegevens aanlevert.

Ik ga het evenwel niet kosteloos doen. Wij ontvangen geen subsidie van de Overheid en Verzekeraars zijn nimmer bereid kosten van een second opinion te betalen. Ergo, sinds enige tijd voeren wij beleid geen oude letselschade zaken van andere kantoren meer in behandeling te nemen. We moeten te vaak de spreekwoordelijke bende opruimen. We hebben daar geen tijd voor en bovendien is de verzekeraar doorgaans niet bereid onze behandelingskosten te vergoeden onder de noemer dat er sprake is van kosten die al door de verzekeraar zijn betaald (dubbele kosten). Daar is weliswaar jurisprudentie over in ons voordeel maar navolging van  rechtspraak en actuarieel doorrekenen van letselschadezaken is niet bepaald de sterkste kant van elke Verzekeraar. Dat kost immers geld!

Tot slot het volgende. De wijze waarop Achmea Personenschade uw schade berekend is natuurlijk sterk in het voordeel van Achmea Personenschade. Niettemin heeft de behandelaar aldaar een stevige rekenfout in uw voordeel gemaakt. Alvorens u in verweer gaat bij Achmea Personenschade lijkt het mij verstandig uw letselschade zoals bovengenoemd eerst (!) actuarieel door te rekenen en te bezien wat de uitkomst is. In uw positie zou ik het aanbod van Achmea Personenschade nog even beraad houden. Het wordt anders ingetrokken! Eerst professioneel uitrekenen en daarna uw knopen tellen.

Nota bene: de rekenrente van 2% die de Achmea hanteert is vorig jaar meerdere malen en recent nog door de rechter van tafel geveegd. Rekenrente is voor de langere looptijden 0% en dat scheelt een behoorlijke fiscale slok op een borrel (in uw voordeel).

Nota bene: is het voorbehoud dat is ingeroepen uitsluitend voor verlies van arbeidsvermogen of breder van opzet? Denk aan kosten huishoudelijke hulp en schade wegens verlies van zelfwerkzaamheid.

Tot zover mijn kosteloos betoog. In ons telefoongesprek van maandag jongstleden benadrukte ik dat ik niet voornemens ben instructies te geven hoe een letselschadezaak moet worden behandeld. Immers met deze instructies gaat dan de huidige belangenbehartiger aan de haal en zoals het spreekwoord luidt: al te goed is buurmans gek. Feitelijk pas ik nu in dit spreekwoord nu maar mijn vak gedrevenheid liet ik even de voorkeur geven.


Met vriendelijke groet,

Johannes de Bruin
ClaimZorg Letselschade